واقعه مسجد گوهرشاد

واقعه مسجد گوهرشاد

در واقعه گوهرشاد، خشونتی که به کار رفت کاملا غیرعادی بود خسرو معتضد، پژوهشگر حوزۀ تاریخ در خصوص قضیۀ کشف حجاب و قضایای تغییرات پوششی