استاد دکتر سیدطباطبایی

پل های ارتباطی

دکتر سید مهدی سیدطباطبایی

رزومۀ استاد:

دکتری تخصصی مدیریت دولتی - تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

استاد دانشگاه

پژوهشگر اندیشه رهبری

نویسنده مقالات متعدد