استاد دکتر عادل پیغامی

پل های ارتباطی

دکتر عادل پیغامی

سابقۀ علمی:

هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشگاه امام صادق (ع)؛ معارف اسلامی و اقتصاد، گرایش پول و بانکداری

دکتری: دانشگاه امام صادق (ع)؛ علوم اقتصادی

مؤلف بیش از 25 اثر مکتوب

سابقۀ اجرایی:

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاور رهبر انقلاب