استاد دکتر محمدعلی فائضی

پل های ارتباطی

آقای محمدعلی فائضی

سابقه علمی:

فارغ‌التحصیل رشته فرهنگ و ارتباطات

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری: دانشگاه امام صادق (ع)

متولد سال 1372

ورودی سال 1391

 

سابقه اجرایی:

جانشین دفتر اعزام مبلغ

استاد هسته «جامعه و فرهنگ»