محتوای اردوگاه دماوند
افسران بیدار 1400

گزارش اردوی دوره افسران بیدار ۱۴۰۰

اردوی دوره افسران بیدار در تاریخ 20 الی 22 مهرماه 1401 برگزار شد. این دوره مقدمه دوره افسران بیدار است که در آن کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به عنوان مبنایی‌ترین کتاب برای فعالین فرهنگی مباحثه و تدریس می‌شود.