محتوای هسته فرهنگ و تمدن غرب
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و آیندۀ فرهنگ

با آنکه هوش مصنوعی هنوز به آن بهره‌برداری کامل و گسترده‌ای که انتظار می‌رود نرسیده است، تاکنون این فناوری جنجال‌های زیادی به پا کرده و نقل محافل علمی و فرهنگی در شرق و غرب عالم شده است. از بین مجموعه بزرگ کاربردهای هوش مصنوعی، یک امکان این فناوری مورد توجه قرار گرفته است و آن قابلیت «شخصی‌سازی محصولات [فرهنگی]» برای هر کاربر است.