مجموعه شرح استاد قرائتی بر ۳۰ آیه – نسخه صوتی

 

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲ سوره بقره – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲۱۸ سوره بقره – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲۸۵ سوره بقره – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۳۹سوره آل‌عمران – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۶۵سوره نساء – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۷۴ سوره نساء – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۰۲ سوره انعام – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۶۲ سوره انعام – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۹۴ سوره اعراف – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۳۱ سوره توبه – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۶۸ سوره یونس – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۳۹ سوره یوسف – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱ سوره ابراهیم – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۳۶ سوره نحل – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۸۱ سوره اسرا – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲۴ تا ۲۸ سوره طه – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۴۱ سوره حج – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۵۱ سوره نور – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۶۱و۶۲ سوره شعرا – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۴۱ سوره عنکبوت – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۶ سوره احزاب – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۳۳ سوره احزاب – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۶۰و۶۱ سوره یس – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۳۰ سوره فصلت – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲۰ سوره شوری – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۹ سوره قاف – صوت

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۲۰ سوره حدید – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۱۸ سوره حشر – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۹و۱۰ سوره انسان – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.

تفسیر حاج آقا قرائتی برای آیه ۷و۸ سوره زلزال – صوتی

برای دانلود کلیک کنید.